ประกาศรายชื่อลูกค้าที่ได้รับรางวัล

By | January 10, 2020

รายชื่อลูกค้าที่ได้รับรางวัลจากการร่วมสนุกกับโปรโมชั่น “แจกยิ่งใหญ่ ส่งท้ายปี คืนความสุขให้ลูกค้า แจกทองหรือเงินสดสูงสุด 260,000 บาท”

รางวัลที่ 1. ทองคำหนัก 1 บาท 3 รางวัล หรือสามารถเลือกรับเป็นเงินสดรางวัลละ 20,000 บาท

1. User: au-713XX คุณชยุต
2. User: au-642XX คุณวรรณา
3. User: ah-449XX คุณมารุต

รางวัลที่ 2. ทองคำหนัก 50 สตางค์ 10 รางวัล หรือสามารถเลือกรับเป็นเงินสดรางวัลละ 10,000 บาท

1. User: ah-396XX คุณหนึ่งฤทัย
2. User: ah-659XX คุณสุรพรรณ
3. User: ah-955XX คุณศกุนตลา
4. User: ah-168XX คุณวิทยา
5. User: ah-970XX คุณรัชนีกร
6. User: ah-452XX คุณวรทกร
7. User: ah-615XX คุณสุวัฒชัย
8. User: ah-272XX คุณวิทยา
9. User: au-430XX คุณสุรัตนา
10. User: au-291XX คุณอัญชลี

รางวัลที่ 3. ทองคำหนัก 25 สตางค์ 20 รางวัล หรือสามารถเลือกรับเป็นเงินสดรางวัลละ 5,000 บาท

1. User: au-673XX คุณราตรี
2. User: ah-993XX คุณนิตย์นรินทร์
3. User: p22XX-aa17 คุณนิธินันท์
4. User: zun-11070XX คุณธันวา
5. User: Varapornxxxx คุณวราภรณ์
6. User: au-786XX คุณเจนจิรา
7. User: ah-383XX คุณสุวิมล
8. User: ah-574XX คุณสิรินาถ
9. User: Khajornxxxx คุณขจร
10. User: phueng06xxxx คุณอรนุช
11. User: SNBxxxx คุณสุรสิทธิ์
12. User: au-911XX คุณจักรพรรดิ
13. User: ah-518XX คุณจิราพร
14. User: Donxxxx คุณสาวิกรี
15. User: Rungtiwaxxxx คุณรุ่งทิวา
16. User: ah-449XX คุณรสริน
17. User: sidhikornxxxx คุณบุญส่ง
18. User: ah-298XX คุณเสมียน
19. User: ah-488XX คุณปานรัชนี
20. User: ah-440XX คุณสมนึก

หมายเหตุ : หากท่านเป็นผู้ที่ได้รับรางวัล ต้องติดต่อมารับรางวัลภายใน 7 วันหลังจากประกาศผลวันที่ 10 มกราคม 2563 หากไม่ยืนยันสิทธิ์ในวันที่กำหนดจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการรับรางวัล